Ubezpieczenia

Administratorem danych osobowych jest firma D&G Finanse Sp. z o.o. 41-908 Bytom ul. Reptowska 51/20. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką prywatności (link do Polityki prywatności).

UWAGA: Klikając “Wyślij wiadomość” oświadczasz: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest firma D&G Finanse Sp. z o.o. 41-908 Bytom ul. Reptowska 51/20.

OC – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Dla posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązkowe.

AC– Ubezpieczenie Autocasco to ubezpieczenie dobrowolne. Dzięki niemu możesz otrzymać środki finansowe gdy to Ty jesteś sprawcą kolizji bądź gdy ustalenie sprawcy nie jest możliwe. Chroni także przed kradzieżą i działaniem sił przyrody jak np. pożar, powódź.

NNW– Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenie Dobrowolne, obejmuje kierowcę i podróżujących z nim pasażerów.

ASSISTANCE – Ubezpieczenie dobrowolne – występuje w wielu wariantach. Dzięki niemu bezpłatnie wezwiesz pomoc drogową, naprawisz samochód na miejscu wypadku lub będziesz miał zapewnione holowanie do domu.

– Mieszkań
– Domów jednorodzinnych
– Budynków Wolnostojących
– Domków letniskowych
– Budynków w budowie
Ubezpieczenie chroni przed zdarzeniami losowymi jak np. powodzią, pożarem, przepięciem, eksplozję. Można je również rozszerzyć o kradzież, dewastację oraz odpowiedzialność OC.

Ubezpieczenie mieszkania kierowane jest do osób chcących ubezpieczyć mienie znajdujące się w mieszkaniu – rozumianym jako lokal znajdujący się w bloku lub domu jednorodzinnym – oraz odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego.
Ubezpieczającym może być zarówno właściciel mieszkania, jak i osoba, która je wynajmuje. Najemca lub wynajmujący może ubezpieczyć tylko własne mienie, bez konieczności ubezpieczania wszystkiego, co znajduje się w mieszkaniu.
W ofercie mamy 25 towarzystw ubezpieczeniowych – na pewno oferujemy ubezpieczenie którego szukasz.

Szeroki zakres zdarzeń objętych ochroną

Ubezpieczeniu podlegają:
– stałe elementy wyposażenia mieszkania (np.: podłoga, glazura, terakota, meble wbudowane, stolarka okienna i drzwiowa)
– ruchomości domowe – majątek (np.: meble, ubrania, sprzęt elektroniczny, sprzęt turystyczny, sportowy i biżuteria).

Pakiet ubezpieczeń, który proponujemy, obejmuje:

– ubezpieczenie wyposażenia mieszkania od kradzieży z włamaniem i rabunku,
– ubezpieczenia wyposażenia mieszkania od pożaru i innych zdarzeń losowych,
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) ubezpieczającego na terenie posesji, na której znajduje się mieszkanie.

Inne zdarzenia losowe to: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, zalanie, grad, ciężar śniegu lub lodu, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, lawinę oraz kradzież i włamanie, rabunek i dewastację po dokonanym włamaniu lub rabunku.

Główne atrybuty ubezpieczenia:

– umowę możesz zawrzeć w ciągu kilku minut w naszym biurze, w niektórych
produktach również on-line bez konieczności wizyty w biurze,
– wybierasz jeden z trzech najbardziej odpowiadających Ci wariantów
ubezpieczenia,
– w zależności od wyboru wariantu ubezpieczenia oraz Towarzystwa
Ubezpieczeń odpowiedzialność jest nawet do 100% sumy ubezpieczenia za
elektronikę,
– w zależności od wyboru wariantu ubezpieczenia oraz Towarzystwa
Ubezpieczeń pokrywane zostają koszty uprzątnięcia mienia po szkodzie i
naprawy zabezpieczeń mieszkania, uszkodzonych w wyniku włamania, a w
ubezpieczeniu OC koszty obrony sądowej,
– polisę otrzymujesz niezwłocznie po podpisaniu umowy,
– w zależności od wyboru wariantu ubezpieczenia oraz Towarzystwa
Ubezpieczeń mieszkanie na ostatnim piętrze, traktujemy jak mieszkanie na
piętrze pośrednim,
– w zależności od wyboru wariantu ubezpieczenia oraz Towarzystwa
Ubezpieczeń możesz wyrazić zgodę na automatyczne kontynuowanie umowy
ubezpieczenia – w takim wypadku dbając o Państwa wygodę co rok wysyłane
zostają dokumenty odnowieniowe

– Ubezpieczenia nieruchomości (od zdarzeń losowych, kradzieży, dewastacji)
– Ubezpieczenie mienia (od zdarzeń losowych, kradzieży, dewastacji)
– OC (Odpowiedzialności Cywilnej) – zawodowe oraz życiowe
– Flot pojazdów
– Ubezpieczenia grupowe – życiowe, zdrowotne
– Ubezpieczenia transportowe (OC przewoźnika, Cargo)

Warunkiem pomyślnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości i profilu, jest systematyczny i niezakłócony rozwój. Nieprzewidziane zdarzenie losowe może jednak narazić firmę na straty, które mogą w znacznym stopniu ograniczyć jego płynność finansową, uniemożliwić realizacje strategii, a nawet doprowadzić ją do bankructwa.

Ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej

Ochrona obejmuje szkody:
– wynikłe z następstwa niedozwolonego czynu (odpowiedzialność cywilna deliktowa)
– wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność cywilna kontraktowa)

Powyższe ubezpieczenie można rozszerzyć o:

 • OC za produkt
 • OC za szkody poniesione przez producenta produktu finalnego
 • OC pracodawcy i OC organizatora imprezy
 • o ochronę poza RP (z wyłączeniami)

Ubezpieczenie majątkowe dla firm i biznesu – od zdarzeń losowych

Kompleksowa ochrona majątku, trzy warianty – poziomy ochrony:

 • ‚all risk’ – wszystkie ryzyka
 • rozszerzony
 • podstawowy

Każdy z wariantów może być rozszerzony o dodatkową ochronę, np.: ubezpieczenie kosztów stałych, ubezpieczenie maszyn przenośnych, przepięcia, wandalizm, powódź, stłuczenie szyb, rozmrożenie środków obrotowych.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

W tym wariancie ubezpieczenia oprócz ryzyka kradzieży/rabunku pokrywane są koszty naprawy zabezpieczeń zniszczonych podczas włamania. Ochrona obejmuje również straty powstałe z kradzieży mienia, nawet bez wejścia sprawcy do lokalu (np. kradzież mobilnego sprzętu lub gotówki). Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o klauzule dodatkowe, np. kradzież elementów znajdujących się poza budynkiem.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Dla sprzętu nie starszego niż 7 lat, przenośnego i stacjonarnego ochrona od niespodziewanych, nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczonego zdarzeń. Objąć nim można także szkody w oprogramowaniu, nośnikach danych i koszty na wynajęcie sprzętu zastępczego.

Ubezpieczenie mienia w transporcie

Ochrona obejmuje wyposażenie oraz środki obrotowe przewożone przez Ubezpieczonego (albo na jego ryzyko) na terenie kraju. Jest możliwość objęciem ochroną większego zakresu terytorialnego. Zakres ochrony zawiera również inne zdarzenia (losowe), takie jak wypadek pojazdu, kradzież z pojazdu (lub kradzież z pojazdem).

Oprócz powyższego proponujemy ubezpieczenie podmiotów gospodarczych.

Przedmiot ubezpieczenia:

Budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie, mienie, rzeczowe składniki majątku obrotowego, nakłady inwestycyjne, mienie osobiste pracowników, mienie osób trzecich, wartości pieniężne.

Ubezpieczenia wchodzące w skład pakietu:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenie stałych elementów od stłuczenia,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Umowy ubezpieczeń: mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, stałych elementów od stłuczenia oraz odpowiedzialności cywilnej mogą zostać zawarte pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

maszyny, urządzenia i wyposażenie znajdujące się poza miejscem ubezpieczenia – odpowiedzialność do 80% ich wartości.

Zakres: ogień, przepięcie, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu mechanicznego, silny wiatr, deszcz nawalny, śnieg, powódź, grad, trzęsienie ziemi, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, zalanie, lawina, dym, huk ponaddźwiękowy oraz szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z zajściem zdarzeń objętych umową ubezpieczenia.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku:

Przedmiot: urządzenia i wyposażenie, rzeczowe składniki majątku obrotowego, nakłady inwestycyjne, mienie osobiste pracowników, wartości pieniężne, mienie osób trzecich.

Zakres: kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja dokonana podczas kradzieży lub rabunku.

Ubezpieczenie stałych elementów od stłuczenia:

Przedmiot: szyby okienne i drzwiowe, oszklenie ścian i dachów, rurki neonowe, reklamy i tablice świetlne, wykładziny szklane i kamienne, inne stałe elementy szklane stanowiące wyposażenie użytkowanego lokalu.

Świadczenie zostanie wypłacone z tytułu:

– Śmierci (zabezpieczenie bliskich)
– Ciężkiego zachorowania
– Trwałego uszczerbku na zdrowiu
– pobytu w szpitalu
– urodzenia się dziecka
– śmierci bliskich

Co to jest ubezpieczenie na życie ?

Umowa ubezpieczenia na życie gwarantuje wypłatę sumy ubezpieczenia (świadczenia) uposażonym (wskazanym w umowie osobom) w wypadku śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczenie życia to ubezpieczenie terminowe (zostaje zawarta na określony czas).

W jakim celu zawiera się ubezpieczenie na życie ?

Podstawowym celem ubezpieczenia na życie jest ochrona finansowa osoby lub osób uposażonych.
Innym celem jest spełnienie wymogów kredytu hipotecznego – bank wymaga ubezpieczenia na życie z cesją na bank.
Oba cele można połączyć, czyli wybrać taką sumę ubezpieczenia aby oprócz ochrony spłat nieruchomości chroniła również bliskich.

Czy i jak można rozszerzyć ubezpieczenie na życie ?

Jest wiele takich możliwości, najpopularniejszymi są:

 • ubezpieczenie niezdolności do pracy
 • ubezpieczenie całkowitej niezdolności do pracy
 • ubezpieczenie na wypadek całkowitego zachorowania
 • ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwego wypadku)

Jak szybko bliscy będą mogli skorzystać z świadczenia ?

Zgodnie z przepisami, od dnia zgłoszenia roszczenia, firma ubezpieczeniowa ma 30 dni na wypłatę pieniędzy.
Suma ubezpieczenia nie należy do spadku po ubezpieczonym, zatem można z niej korzystać od razu, bez oczekiwania na długotrwałe postępowanie spadkowe.

Ubezpieczenie zdrowia to gwarancja szybkiego dostępu do opieki medycznej w ramach prywatnych placówek na terenie całego kraju, duży wybór lekarzy specjalistów dostępnych bez skierowań oraz szeroki zakres badań diagnostycznych.

Ubezpieczenia dedykowane są dla osób prywatnych oraz całych rodzin, które oczekują wysokiej jakości świadczonych usług.

 • bezgotówkowy dostęp do opieki zdrowotnej w sieci ponad 1500 Rekomendowanych Placówek Medycznych na terenie całego kraju
 • częściowe lub całkowite pokrycie kosztów świadczeń medycznych w wybranej placówce medycznej, jeżeli ta nie znajduje się w sieci Rekomendowanych Placówek Medycznych
 • gwarantowane terminy oczekiwania na wizytę: internista i pediatra – 1 dzień roboczy oraz lekarz specjalista – do 5 dni roboczych
 • duży wybór lekarzy specjalistów dostępnych bez limitów i bez skierowań, w tym również lekarzy z tytułem profesora
 • pełny zakres specjalizacji dziecięcych
 • szeroki zakres badań diagnostycznych
 • możliwość rozszerzenia ochrony o rehabilitację

– Ubezpieczenie kosztów leczenia

– Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW

– Ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz sprzętu sportowego

– Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

– Ubezpieczenie narciarskie

– Ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego

– Ubezpieczenie uprawianie sportów podwyższonego ryzyka i ekstremalnych

– Ubezpieczenie pracy zagranicą

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia powstałe w związku z nagłym zachorowaniem, następstwami choroby przewlekłej lub nieszczęśliwym wypadkiem w trakcie podróży.

Suma ubezpieczenia to nawet 1 000 000 zł.

Pełny pakiet usług assistance jest bezpłatnie dołączony do zakresu podstawowego.

Transport ubezpieczonego, w tym transport zwłok bez względu na przyczynę zgonu.

Poszukiwanie i ratownictwo w górach, na lądzie i na wodzie.

Pozostałe usługi są świadczone do sumy 1 000 000 zł – w ich ramach otrzymasz m.in.:

 • pomoc tłumacza języka angielskiego podczas pobytu w szpitalu
 • przedłużenie ochrony o 48 godzin w razie np. odwołanie lotu, czy strajku pracowników przewoźnika,
 • zastępczego kierowcę, gdy zdrowie nie pozwala Ci na prowadzenie  samochodu.